paragraf

Bestemmelser til boligtomtene på Nordheimfeltet

Her er bestemmelsene til boligtomtene som nå legges ut for salg på Nordheimfeltet. Det er i alt seks tomter som selges.

Kartskissen nederst på denne siden viser tomtene slik de er tenkt inndelt, og boligene er plassert som en illustrasjon slik Sigdal kommune ser det mest hensiktsmessig.

Sigdal kommune
Dato: 31.03.2015
Revidert: 08.04.2015 SST

Generelt

Planområdet er vist med stiplet linje på plankartet (se nederst på denne siden).

Området er regulert til:

1. Byggeområde
1.1 Eneboliger (B1)
1.2 Rekkehusbebyggelse (B2)

3. Fellesområder
3.1 Felles avkjørsel og internvei

§1 Fellesbestemmelser

a) Bebyggelsen skal ha høy kvalitet i arkitektur, en god form og materialbehandling og kan ha et moderne formspråk. Bebyggelsen skal være underordnet områdets preg med tanke på volum og farge.
b) Ubebygd tomteareal må gis en tiltalende form, beplantning og behandling.

§2 Byggeområder

Bygningene skal plasseres innenfor formålsgrensene.

Område B1 Eneboliger

Maksimal utnyttelse er 30% bebygd areal (BYA) av tomteaeralet. Det beregnes to parkeringsplasser på eiendom. Det kan tillates sekundærleilighet i tilknytning til boligen. Maks mønehøyde settes til 8 meter og maksimal gesimshøyde settes til 4,5 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig terrengnivå. Tilleggsbygg skal ha maks mønehøyde på 5 meter.

Område B2 Rekkehusbebyggelse

Maksimal utnyttelse er 35% bebygd areal (BYA) av tomtearealet. Det beregnes 1,5 parkeringsplasser per boligenhet. Maks mønehøyde settes til 8 meter og maksimal gesimshøyde settes til 4,5 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig terrengnivå.
Tilleggsbygg skal ha maks mønehøyde på 5 meter.

§3 Fellesområde vei

Kjørevei skal ha maksimal bredde på 5 meter inklusiv grøft.

boligtomter nordheimfeltet nerstad sigdal